چرا تلاش های معکوس مارو به نتیجه نمیرسونه؟

آکادمی مجازی باور مثبت پایگاه آنلاین خودشناسی و خداشناسی