این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Self esteem 1 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem1 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem2 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem3 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem03 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem4 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem5 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem6 600x375 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem7 600x375 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem8 600x375 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem9 600x375 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>
 • Self esteem10 600x375 - دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس - <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>این محصول به مدت ۶ماه گارانتی بازگشت وجه داره و شما دوست عزیز میتونید با خیال راحت محصول رو تهیه کنید و خودتون رو جزء ۵درصد افراد موفق جهان قرار بدین و این محصول ارزش وجودی شما رو به چندین برابر حال حاضرتون تغییر میده و شما همواره میتونید خودتون رو انسان ارزشمندی بدونید و همواره روی ذهن و درون خودتون سرمایه گذاری کنید تا از زندگی کمال لذت و شادمانی رو داشته باشید.</strong></span></p>

دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس:

همواره یکی از مواردی که باعث می‌شد ذهنم درگیر باشه همین موضوع ارزشمندی انسان‌ها بود که دیدم بدون نگاه به جایگاه انسان ارزش هاشون تعریف میشه و همین مورد باعث شد که با تیم باور مثت شروع کنیم به تحقیق در این مورد و این محصول عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس رو آماده کردیم چون در زمانی که داشتیم تحقیقات رو انجام می‌دادیم درک کردیم که ارزش مندی تشکیل میشه از عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس و وقتی این موارد کنار هم قرار میگیرن باعث میشه یک شخصیت ارزش مند بشن اما عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس یک سری اشتراک‌ها داشتن و در مواردی از هم کاملاً جدا بودن.

همواره در زندگی این سؤال برام پیش میومد که چرا یکسری افراد هستن که همه دوست دارن باهاشون ارتباط داشته باشن و ارزشمند هستن همین سؤال باعث شد که به دو موضوع برخورد کنم تحت عنوان عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس و فهمیدم که انسان برای اینکه بتونه در تمام جنبه‌های زندگیش موفق باشه بایستی عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفسش رو بالا ببره و بعد از مدت‌ها تحقیق به تفاوت‌های بین عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس پی بردم و این دقیقاً نقطه شروع برای تیم آکادمی مجازی باور مثبت بود.

شروعی که باعث شد درک کنیم که اعتماد با نفس و عزت‌نفس مکمل هم دیگه هستن خیلی دنبال دوره‌ها و منابعی گشتیم که پکیج کاملی از اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس رو به‌طور کامل باهم بهش پرداخته‌شده باشه اما پیدا نکردیم به همین خاطر این پکیج کامل اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس رو به وجود آوردیم تنها دورهٔ جامعی که هر دو مبحث اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس رو به‌طور دقیق و ریز بینانه تموم سرفصل‌های این مباحث رو تحت پوشش قرار داده و علاقه‌مندان به این حوزه رو واقعاً تحت تأثیر قرار خواهد داد چون ابتدا تموم مواردی که ذکرشده روی خود اعضای تیم آکادمی مجازی باور مثبت انجام‌شده و در حال انجام خواهد بود.

شروع به آماده‌سازی دوره‌ای کردیم که هم عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس رو در اون قرار دادیم و این دوره به‌صورتی طراحی‌شده که در هر جلسه شامل دو پارت هستش که در پارت اول به عزت‌نفس و در پارت دوم به اعتمادبه‌نفس می‌پردازیم

پارت اول عزت‌نفس در جلسه اول:
خیلی وقت‌ها عزت‌نفس رو با اعتمادبه‌نفس اشتباه میگیرن افراد که در پارت اول به توضیح دقیق عزت‌نفس می‌پردازیم باور کنید که درک کردن همین دوره میتونه زندگی شمارو در تمام جنبه‌ها تغییر بده به صورتی که با گذشته زندگیتون قابل‌مقایسه نیست در دنیای که انسان‌ها بر اساس ارزش هاشون دسته‌بندی میشن یادگیری تعریف اولیه عزت‌نفس و ارزشمندی شاید خیلی ضروری و مهم باشد که در این قسمت به این موارد پرداختیم
پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه اول:
خیلی وقت‌ها ما میگیم که اضطراب داریم اما بایستی بدونیم که اضطراب چیه و تأثیرش در زندگی ما چیه؟
یکی از مواردی که روی اعتماد به نفس ما تأثیر میزاره داشتن اضطراب هاییه که همواره در زندگی داریم و در این قسمت به‌صورت کاملاً تخصصی در مورد اضطراب صحبت کردیم و راهکارهای بسیار عالی رو برای روبه‌رویی با اضطراب دادیم که وقتی با پارت اول ادغام بشه و در کنار هم بهش پرداخته بشه درک و ارزش بسیار عالی رو برای شما به وجود خواهد آورد.
پارت اول عزت‌نفس در جلسه دوم:
در این قسمت و پارت اول یک موضوع بسیار مهم رو در مورد عزت تفس باز میکنیم و یکی از قوانین طلایی عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس رو باهم بررسی میکنیم و همچنین ویژگی افراد با عزت‌نفس پایین رو بررسی میکنیم و در مورد هرکدام توضیحات خیلی جامع و کاملی رو باز میکتیم، حتماً پیشنهاد می‌کنم این قسمت رو از بارها گوش بدید چون نکات بسیار ارزشمندی رو میگیم و جواب سؤالات رابطه‌ای که همیشه چرا رابطه اونجوری که خواستیم نشد رو میگیم.
نکاتی که در بالا گفتم نکاتی بود که در پارت اول این قسمت عزت‌نفس بررسی میشه و همیشه یکی از مواردی بود که باعث میشه در زندگی به موفقیتی که میخوام نرسم.
پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه دوم:
در این قسمت به شرح اعتمادبه‌نفس و دلایلی که شاید بتونه اعتمادبه‌نفس رو قوی یا تضعیف کنه می‌پردازیم و در مورد یک شخصیت با اعتمادبه‌نفس باهم دیگه صحبت میکنیم و سؤال‌ها و تمرین‌های رو برای این قسمت در نظر گرفتیم که با جواب دادن و تمرین کردن کم‌کم شروع به ساختن یک شخصیت با اعتمادبه‌نفس خواهیم کرد.

پارت اول عزت نفس در جلسه سوم:

داخل این قسمت اومدیم در مورد ویژگی‌های فیزیکی و درونی افراد با عزت نفس صحبت می‌کنیم و یکی از کلیدی‌ترین نکته‌هایی رو که باعث میشه هر فردی احساس بی ارزش کنه رو در این قسمت باز کردیم و اونقدری این نکته مهمه که درک اون باعث میشه قسمت خیلی بزرگی از سؤالات هر فرد در این مورد که چرا بی ارزش هستم رو جواب داده و در ادامه ویژگی‌های افرادی که عزت نفس پایین رو دارند باهم بررسی می‌کنیم.

پارت دوم اعتماد به نفس در جلسه سوم:

در این پارت شروع می‌کنیم به بررسی ریشهٔ این مورد که اعتماد به نفس چطور به وجود میاد و در چه شرایطی نابود میشه و در چه شرایطی رشد پیدا میکنه و در ادامه شروع می‌کنیم به بررسی ویژگی‌های افراد بدون اعتماد به نفس و در مورد هر کدوم شروع می‌کنیم به دادن توضیحات و راهکارهای درست برای بهتر شدن اعتماد به نفس ما، قسمت سوم برای هر فردی در زندگی لازمه و میتونه به رشد افراد برای اینکه بتونن در زندگی احساس بهتری رو داشته باشن کمک کنه و بایستی این قسمت رو بارها و بارها گوش بدهید و در مورد با خودتون فکر کنید و صحبت کنید تا جزیی از شخصیت و رفتار شما بشه و همواره اعتماد به نفس رو همراه خودت داشته باشین.

پارت اول عزت نفس در جلسه چهارم:

در پارت اول به ادامه ویژگی‌های افراد با عزت نفس پایین پرداختیم و در مورد اونا شروع کردیم به صحبت کردن و بررسی کردن تا جایی این مورد رو ادامه دادیم که ترس‌های ما در زندگی رسیدیم و د مورد ترس و تاثیرش در عزت نفس صحبت کردیم و وقتی این پارت رو گوش میدیم خیلی از دلایلی که باعث شده تا این لحظه احساس بی ارزشی کنیم و از درون خودمونو کم ارزش بدونیم رو پیدا می‌کنیم.

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه چهارم:

در پارت دوم باز به بررسی این مورد پرداختیم که افراد با اعتمادبه‌نفس پایین چه ویژگی‌های دارند و تا جایی پیش رفتیم که به خجالت کشیدن رسیدیم و در ادامه در مورد خجالت و تاثیراتش در زندگی و راه‌های کنار زدن خجالت و … پرداختیم که وقتی این قسمت رو گوش میدیم دیگه درگیر خجالت‌های زندگی نخواهیم شد و راه‌های بهبود دادن خجالت رو یاد خواهیم گرفت

این قسمت در کنار هم باعث میشه که خیلی از نقاط ضعف درونی رو بشناسیم و با شناخت اونا شروع کنیم به بهبود اون نقاط ضعف و بعد از مدتی یک شخصیت قدرتمند و با ارزش رو بسازیم.

پارت اول عزت‌نفسدر جلسه پنجم:

در این قسمت به ادامه عواملی که باعث میشه عزت‌نفس پایین باشه می‌پردازیم و مثال‌ها و توضیحاتی رو در مورد این موضوع دادیم و بعد که این موارد رو باز کردیم یکسری تمرین‌ها رو برای این قسمت در نظر گرفتیم که با انجام دادن این تمرینات عزت‌نفس ما افزایش پیدا میکنه و میایم نکاتی در زندگی بررسی می‌کنیم که باعث میشه درک کنیم که خیلی از جاها به دلیل نداشتن آگاهی اشتباهات زندگیمون رخ داده و زمانی که این نکات رو رعایت می‌کنیم زندگیمون در جنبه‌های مختلفی شروع میکنه به رشد کردن و میتونیم عزت‌نفسمون رو برای ادامه دادن مسیر موفقیت و حرکت به سمت زندگی ایده آل رشد بدیم

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه پنجم:

در پارت دوم در این قسمت اومدیم باز به ادامه عوامل پایین بودن اعتمادبه‌نفس پرداختیم و گفتیم که چه رفتارها و چه عواملی در زندگی باعث میشه که ما احساس کمبود اعتمادبه‌نفس کنیم و با رسیدن به هر موردی که نیاز به توضیح و تمرین داره اون موضوع رو باز کردیم و در این مورد تمرین کردیم نکته جالبی که در این قسمت وجود داره در مورد انتقاد صحبت کردیم و یه راهکار خیلی عالی رو برای پیشنهاد دادن و انتقاد کردن درست دادیم که بتونیم در زندگی و هر جای که لازم بود پیشنهادی رو بدیم اون پیشنهاد رو به‌صورت کاملاً درست و اصولی ارائه بدیم .

پارت اول عزت‌نفس در جلسه ششم:

در این پارت اومدیم با یه سؤال که چی باعث میشه از موفق شدن بترسیم وخودمونو انسانی ارزشمند ندونیم؟ شروع کردیم و در مورد این سؤال صحبت کردیم وقتی‌که سؤال رو باهم بررسی کردیم در ادامه سراغ یک سری ویژگی‌ها میریم که در عزت‌نفس وجود داره و درک اونا باعث میشه که عزت‌نفس یک فرد بالا بره و شاید درک کردین همین موارد جواب خیلی از سؤال‌های باشه که باعث میشه یک فرد خودشون بی‌ارزش بدونه و در آخر یک نکته خیلی مهم رو در مورد عزت‌نفس بررسی کردیم، که وقتی این قسمت به‌صورت کامل کنار هم قرار میگیره به تنهای ارزش چندین دوره رو در زندی شما ایجاد خواهد کرد

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه ششم:

در این پارت اومدم باز عواملی که باعث میشه هر فرد اعتمادبه‌نفس پایین یا بالا بره رو بررسی کردیم که چطور میشه این موارد رو در زندگی‌مان بهبود بدیم، که وقتی با دقت این قسمت رو گوش میدیم میفهمیم که چطور میشه اعتمادبه‌نفسمون رو افزایش بدیم و چه‌کارها و چه رفتارهای در زندگی داشتیم که باعث شد که اعتمادبه‌نفس ما از بین بره …

پارت اول عزت‌نفس در جلسه هفتم:

در این قسمت یکی از عوامل مهم کمبود عزت‌نفس و ارزشمندیِ رو در اول بررسی کردیم که اون عامل وابستگیه بعد از اینکه در مورد وابستگی صحبت کردیم به سراغ یک بحث خیلی خیلی مهم در عزت‌نفس رفتیم و اون رو کامل بررسی کردیم که بررسی کردن این موضوع باعث شد که در آخر به یک تمرین برسیم که اون تمرین خیلی خیلی زیاد میتونه در موفقیت افراد تأثیرگذار باشه، نکته مهم اینه که در این قسمت بایستی تمرین‌هارو انجام بدیم تا به اون نتیجه‌ای که من نظرمون هست برسیم و درواقع ارزشمندتر از هر زمانی در زندگیمون بشیم.

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه هفتم:

این پارت رو با یک تکنیک برای بالا بردن اعتمادبه‌نفس شروع کردیم و وقتی در مورد این تکنیک و تأثیراتش در زندگی صحبت کردیم به بحث مسیر عصبی رسیدیم که خیلی میتونه تعیین کننده باشه وقتی‌که ما طریقه ساختن مسیرهای عصبی رو در زندگی یاد بگیریم راحت‌تر هم میتونیم اونارو ب کار ببریم و در ادامه تمرین‌های رو آماده‌سازی کردیم که انجام دادین این تمرین‌ها باعث میشه اعتمادبه‌نفس ما در زندگی افزایش پیدا کنه، خیلی وقت‌ها درگیر گذشته هستیم اگر میخوایم بدونیم درگیر گذشته بودن چه تأثیری در زندگی ما داره حتماً این قسمت رو با دقت گوش کنید.

پارت اول عزت‌نفس در جلسه هشتم:

در پارت اول در ادامه بحث عزت‌نفس اومدیم در مورد عزت‌نفس صحبت کردیم اما از رابطه گذشته زندگی یک فرد با عزت‌نفس صحبت کردیم و با توضیحات و تمرینات تلاش این تلاش رو کردیم که یک رابطه درست بین گذشته زندگی و عزت‌نفس ایجاد کنیم در ادامه یکی از مهم‌ترین عوامل عزت‌نفس رو برسی کردیم که اگه بخوایم اسم اون عامل رو ببریم اون عامل مسئولیت‌پذیری و در مورد مسئولیت‌پذیری و ارتباط آن با عزت‌نفس صحبت کریم و در آخر یکی از کلیدی‌ترین موارد در مورد عزت‌نفس باز کردیم و در مورد اینکه چرا گاهی اوقات با افتادن در این تله خودمون و عزت‌نفسمون رو نابود میکنیم درحالی‌که شاید این نکته رو خیلی از افراد یک نکته خوب و مثبت بدونن

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه هشتم:

 در این قسمت اعتمادبه‌نفس اومدیم اول در مورد رابطه فیزیک با اعتمادبه‌نفس صحبت کردیم و از تأثیرات این دو به هم گفتیم که منجر به تمریناتی شد برای افزایش اعتمادبه‌نفس، اما در ادامه به بحث مسیر عصبی رسیدیم و یک سری توضیحات در مورد مسیر عصبی و راه‌های ساختن مسیر عصبی دادیم که با یادگرفتن این موارد به‌راحتی میشه یک باور و رفتار رو در خودمون نهادینه کنیم و اعتمادبه‌نفس رو در خودمون افزایش بدیم اما در آخر یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و افزایش اعتمادبه‌نفس رو بررسی کردیم که خیلی وقت‌ها ما با رعایت نکردنش خیلی از فرصت‌ها و نعمت‌ها رو در زندگی از خودمون می‌گیریم.

پارت اول عزت‌نفس در جلسه نهم:

این قسمت رو با یک سوال خیلی خیلی مهم شروع کردیم و اونم این سواله که چه زمانی باید شروع به انجام تغییرات در ساختار درونی و شرایط بیرونی کنیم؟ که با جواب دادن به این سوال دیدگاه شما در مورد عزت‌نفس و تغییر نمایش داده میشه و بعد باهم این سوال رو بررسی میکنیم تا جایی که به چندین نکته در مورد عزت‌نفس میرسیم و اون نکات رو توضیح میدیم تا مقدمه ای بشه برای یک نکته کلیدی که در ادامه اون نکته رو بررسی میکنیم که چرا یکی از احساس‌های در همه که ما شاید اون رو داشته باشیم باعث میشه عزت‌نفسمون رو از دست بدیم و نقش اون احساس رو در ارزشمندی و عزت‌نفس بررسی میکنیم که حتماً بهتون این پیشنهاد رو دارم قبل از گوش دادن این قسمت مقاومت های ذهنیتون رو کنار بذارید و با ذهنی باز و بدون جبهه گیری و مقاومت تا پایان آموزش رو دنبال کنیدو شروع به انجام تغییر کنین و به زندگی جدیدتون سلامی دوباره داشته باشین.

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه نهم:

شاید یکی از بزرگترین ایراد های که ما در زندگی داریم اینه که نمیتونیم درخواست‌های درستی داشته باشیم یا حتی نمیتونیم درخواست کنیم و همین در خواست کردن رابطه مستقیمی با اعتمادبه‌نفس دارد فردی که اعتمادبه‌نفس درستی دارد می‌تواند در خواست های درستی هم داشته باشد و در این پارت در مورد در خواست کردن صحبت کردیم و عالی ترین تمرین ها و راه کار های رو برای دادن یک درخواست درست رو باهم بررسی کردیم
درخواست کردن یکی از جز های که در زندگی از ما جدا نمیشه و اگر فردی نتونه درخواست کنه خیلی وقت‌ها باعث میشه که رابطه و موقعیت های مختلف زندگیش رو از دست بده به همین دلیل دونستن درخواست کردن درست یکی از مهم ترین قسمت های زندگی هر فردی می‌تواند باشد.

پارت اول عزت‌نفس در جلسه دهم:

دراین پارت به بررسی قانون های دنیا و رابطه قوانین جهان هستی با عزت‌نفس پرداختیم که روش های رو برای استفاده از این قانون ها برای اینکه بتونیم عزت‌نفس و شخصیتمون رو باارزش کنیم گفتیم چون که باارزش شدن ما و درک کردن این موارد ما میتونیم اتفاقات زندگیمون رو باارزش کنیم موردی که همیشه سعی کردم اون رو خیلی راحت باز کنم این مورد بوده که ذهن و افکار ما در رابطه هست با واقعیت های زندگی ما و اتفاقات جهان هستی و زمانی که این رو درک میکنیم خیلی زاحت تر میتونیم دنیای باارزشی رو در زندگی تجربه کنیم و کنترل ذهن برای عزت‌نفس بسیار در موفقیت افراد مهم و به نوعی حیاتی هستش.

درک این پارت باعث میشه که درون قدرت مند تری رو پیدا کنید و قدرتمند تر از هر زمانی به سمت موفقیت و عزت‌نفس حرکت کنید .

پارت دوم اعتمادبه‌نفس در جلسه دهم: 

شاید یکی از مهم ترین قسمت‌های زندگی هر فردی رو ارتباطات ون فرد تشکیل بده و تاثیری که ارتباطات بر موفقیت ما انسان ها داره خیلی بیشتر از تخصص ماست ، در این پارت به بحث ارتباطات و اعتمادبه‌نفس میپردازیم و در مورد مهارت ارتباط درست گرفتن و برخورد و رفتار درست صحبت میکنیم که برای هر کدوم از این موارد تمرین ها و توضیحات تخصصی رو طراحی کردیم که بعد از استفاده از این قسمت هر فردی به راحتی میتونه ارتباطات درستی رو برقرار کنه و اون ارتباطات رو در زندگی گسترش بده یادگیری ارتباط درست برای موفقیت یکی از شاه کلید های موفقیت هست و کسی که نتونه ارتباط درستی بگیره ومهرات های ارتباطی درست رو بلد نباشه میشه گفت که قسمت بزرگی از سواد موفقیت رو بلد نیست

چرا این محصول مناسب شماست:

درک قوانین دنیا و یادگیر مهارت های ارتباطی میتونه تاثیر خیلی زیادی بر موفقیت هر فردی در زندگیش بذاره و برای یادگیری و درک بهتر این موارد برای رشد عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس این محصول و این قسمت به شما توضیه میشود شاید خیلی جاها اینو گفتم اما این محصول مناسب شماست چون همونطوری که جسم ما نیاز به خوراک داره ذهن م ا هم نیاز به خوراک داره و خوراک ذهن هر کسی آموزشه و آموزشی که درست و به روز طراحی شده باشه بهترین خوراک ذهنه و ما از بهترین منابع و آموزش ها و تجربیات زندگیمون برای تهیه این محصول استفاده کردیم

این محصول مناسب شماست چون با استفاده از این محصول باارزش‌تر و عالی تر از هر سمانی میتونید به زندگیتون ادامه بدید و روی کنترل ذهن برای عزت‌نفس با تجربه عمل کنید و بسیار راحت روی خودتون کنترل لازم رو اعمال کنین.

مزایای این محصول:

در بیست قسمت جداگانه به‌صورت فایل صوتی در ۱۱۱۱دقیقه آماده‌سازی شده است +پشتیبانی یک‌ماهه+ مربی همراه+ تضمین پرداخت وجه در صورت نارضایتی

با خرید این محصول شما از پشتیبانی و مربی همراه این محصول بهره‌مند خواهید شد و همواره میتونید در هرجایی از آموزش سؤال و ابهامی برای شما ایجاد شد سؤالات خودتون رو مطرح کنید و با برطرف کردن شبهات و ابهاماتون با ذهنی آزادتر به‌سوی داشتن وجودی ارزشمند و پر از عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس گام بردارین و از لحظه‌لحظهٔ زندگی تون در پناه خداوند یکتا لذت ببرید و شادباشید خیلی از محصولات در حوزهٔ موفقیت مربی همراه ندارن و اگه در طول مسیر و دورهٔ آموزشی به چالشی برخورد کنید کسی نیست که در کنارتون باشه و شما سوالاتتون رو ازش بپرسید تا با ذهن باز به ادامه آموزش بپردازید آکادمی مجازی باور مثبت برای اولین بار در ایران برای تموم محصولاتی که ارائه میده مربی و پشتیبان قرار داده و در تموم مراحل آموزش در کنار شما عزیزان خواهد بود تا شما دوست عزیز با خیال راحت و بدون هیچ دغدغهٔ در مسیر موفقیت و رسیدن به خواسته هاتون گام بردارین و به اوج لذت و ارزشمندی برسید و بسیار راحت‌تر از گذشته کنترل ذهن برای عزت ‌نفس و اعتمادبه‌نفستون داشته باشید.

همین‌که تمام سعی و تلاشمون رو در این ده جلسه و تمام بیست قسمت‌ این آموزش کردیم که بتونیم بهترین و کاربردی‌ترین روش هارو برای افزایش عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس افراد بیان کنیم بزرگ‌ترین مزیت محصول حساب میشه اما با استفاده از این محصول شما میتونید خیلی درست‌تر و باارزش‌تر به خودتون  و دنیا نگاه کنید و ارتباط‌های رو در زندگی بگیرید که شاید درگذشته زندگیتون اونا رو تجربه نکردید و با استفاده از این محصول زندگی جدیدی رو به خودتون هدیه بدید

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره جامع عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.