چگونه با شناخت عوامل بیرونی با زحمت کمتر به موفقیت برسیم؟