قدم هفتم چگونه معنای زندگی رو بهتر درک کنیم؟ ( معنا در گذشته )