قدم ششم چگونه معنای زندگی رو بهتر درک کنیم؟ ( جایگاه معنا در زندگی )